معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

بدون شرح!

نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معلم ورزش موفق» ثبت شده است

طرح درس سالانه کاربردی داشته باشید

منظورازطرح درس کاربردی طرح درسی است که شماواقعابتوانیم باتوجه به امکان وتجهیزات مدرسه ،شرایط  ووضعیت زمین های ورزشی مدرسه وتوانایی های جسمانی ومالی دانش آموزان محل خدمت خوداجراکنید.دراین طرح درس شمامشخص می کنیددریک سال تحصیلی درهرماه وهرجلسه چه مهارت هاومطالبی (حیطه دانشی)رابه دانش آموزان آموزش خواهیدداد. بایدبرنامه وطرح شماانعطاف پذیری لازم راداشته باشدیعنی پیش بینی کرده باشید اگرشرایط جوی نامناسب بودوشمامجبوربودیددرکلاس بمانیدآنروزرابه چه کاری می پردازید.

طرح درس روزانه داشته باشید

زمانیکه نقشه کلی تهیه شددومشخص کردیددرهرجلسه ازماه چه مهارتی رامی خواهید آموزش دهیداکنون نوبت آن است که تعیین کنید این مهارت راچگونه با چه تمریناتی می خواهیدآموزش دهید.برای هرجلسه وآموزش هرمهارت تمریناتی راکه می خواهید اجرا کنید وبازیهای متناسب با آن راطرح ریزی کنیدانجام اینکارشایددرنگاه اول وقت گیرباشد ولی باشروع تعطیلات تابستان شماباصرف نیم ساعت درروزمیتوانیدتاپایان تابستان این کاررابه پایان برسانید.انجام اینکارچندمزیت دارد:

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۲ ، ۱۵:۵۱
زهرا علی بخشی

ویژگیهای معلمان خوب

در جمع معلمان تربیت بدنی و ورزش مدارس ما همه نوع معلمی یافت میشود و بدرستی نمی توان ادعا کرد که تمام آنها از شرایط یک معلم تربیت بدنی خوب برخوردارند در میان آنها  معلمانی هستند که با تمام وجود به کار و حرفه خود علاقمند بوده حضور انها در این جمع تنها به خاطر دوست داشتن ان وبه خاطر خدمت وپرورش  نونهالان هم وطن خود است آنان شرایط لازم را قبلأکسب کرده یا با جدّیت تمام در راه تحصیل انند از طرف دیگر معلمانی نیز هستند که واجد شرایط این شغل نبوده و به حرفه خود به عنوان شغل دوم می نگرند وبدون در نظر گرفتن مسؤلیتهای مهمی که در این حرفه متوجه انهاست به این امر خطیر روی آورده اند  لکن صرف نظر از علل وجودی انها در این جمع باید بهبود و ارتقای کیفیت اموزشی معلمان تربیت بدنی همواره مورد توجه خاص مسؤلین مربوط قرار گیرد

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۱ ، ۱۸:۲۲
علیرضا محمودی