معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

بدون شرح!

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معلم موفق» ثبت شده است

طرح درس سالانه کاربردی داشته باشید

منظورازطرح درس کاربردی طرح درسی است که شماواقعابتوانیم باتوجه به امکان وتجهیزات مدرسه ،شرایط  ووضعیت زمین های ورزشی مدرسه وتوانایی های جسمانی ومالی دانش آموزان محل خدمت خوداجراکنید.دراین طرح درس شمامشخص می کنیددریک سال تحصیلی درهرماه وهرجلسه چه مهارت هاومطالبی (حیطه دانشی)رابه دانش آموزان آموزش خواهیدداد. بایدبرنامه وطرح شماانعطاف پذیری لازم راداشته باشدیعنی پیش بینی کرده باشید اگرشرایط جوی نامناسب بودوشمامجبوربودیددرکلاس بمانیدآنروزرابه چه کاری می پردازید.

طرح درس روزانه داشته باشید

زمانیکه نقشه کلی تهیه شددومشخص کردیددرهرجلسه ازماه چه مهارتی رامی خواهید آموزش دهیداکنون نوبت آن است که تعیین کنید این مهارت راچگونه با چه تمریناتی می خواهیدآموزش دهید.برای هرجلسه وآموزش هرمهارت تمریناتی راکه می خواهید اجرا کنید وبازیهای متناسب با آن راطرح ریزی کنیدانجام اینکارشایددرنگاه اول وقت گیرباشد ولی باشروع تعطیلات تابستان شماباصرف نیم ساعت درروزمیتوانیدتاپایان تابستان این کاررابه پایان برسانید.انجام اینکارچندمزیت دارد:

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۲ ، ۱۵:۵۱
زهرا علی بخشی