معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

بدون شرح!

نویسندگان

چگونه یک معلم ورزش موفق باشیم؟

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۵۱ ب.ظ

طرح درس سالانه کاربردی داشته باشید

منظورازطرح درس کاربردی طرح درسی است که شماواقعابتوانیم باتوجه به امکان وتجهیزات مدرسه ،شرایط  ووضعیت زمین های ورزشی مدرسه وتوانایی های جسمانی ومالی دانش آموزان محل خدمت خوداجراکنید.دراین طرح درس شمامشخص می کنیددریک سال تحصیلی درهرماه وهرجلسه چه مهارت هاومطالبی (حیطه دانشی)رابه دانش آموزان آموزش خواهیدداد. بایدبرنامه وطرح شماانعطاف پذیری لازم راداشته باشدیعنی پیش بینی کرده باشید اگرشرایط جوی نامناسب بودوشمامجبوربودیددرکلاس بمانیدآنروزرابه چه کاری می پردازید.

طرح درس روزانه داشته باشید

زمانیکه نقشه کلی تهیه شددومشخص کردیددرهرجلسه ازماه چه مهارتی رامی خواهید آموزش دهیداکنون نوبت آن است که تعیین کنید این مهارت راچگونه با چه تمریناتی می خواهیدآموزش دهید.برای هرجلسه وآموزش هرمهارت تمریناتی راکه می خواهید اجرا کنید وبازیهای متناسب با آن راطرح ریزی کنیدانجام اینکارشایددرنگاه اول وقت گیرباشد ولی باشروع تعطیلات تابستان شماباصرف نیم ساعت درروزمیتوانیدتاپایان تابستان این کاررابه پایان برسانید.انجام اینکارچندمزیت دارد:

 • اگرشمایکباروقت خودراصرف انجام اینکارکنیدباقی سالهای خدمت، دارای طرح درسی هستیدکه تمامی جزییات درآن لحاظ شده،اگرتمرین یابازی جدیدی درهرسال به ذهنتان آمدمی توانیدآن رابه برنامه یتان  اضافه کنیددرواقع برنامه شمابه مرورزمان به روزخواهدشد، قدم اول تهیه این برنامه است.
 • باتهیه این طرح درس شمامیدانیددقیقاهرسال به چه تجهیزاتی نیازداریدبنابراین سرانه مدرسه رادقیقادرآن بخش صرف می کنید.

دفتری جهت ثبت فعالیت های خوداشته باشد       

این دفتربه شمادرجهت نظم بخشیدن به کارهایتان کمک خواهد.مواردی که دراین دفترمی تواندلحاظ شود:

 • مشخصات آموزشگاه،دبیرتربیت بدنی وبرنامه هفتگی        
 • لیست ثبت حضوروغیاب دانش آموزان         
 • لیست وضعیت وسایل ورزشی وزمین های ورزشی موجوددرآموزشگاه
 • لیست ثبت هزینه های انجام شده برای فعالیت های تربیت بدنی آموزشگاه
 • لیست ثبت بخشنامه های ارسالی به مدرسه
 • لیست ثبت مشخصات دانش آموزان معاف ازفعالیت های ورزشی به دلیل مشکلات جسمانی یابیمای       
 • لیست ثبت صدمات و آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعت تربیت بدنی    
 •  لیست ثبت مشخصات سرگروه های ورزشی آموزشگاه   
 • لیست مشخصات و نتایج تیم های ورزشی آموزشگاه که در مسابقات سطح شهرستان / منطقه شرکت نموده اند        
 • ثبت صورت جلسه کمیته ورزش         
 • ثبت ملاقات صورت گرفته بااولیا              
 •  ثبت طرح و ابتکار و خلاقیت معلم تربیت بدنی(به همراه گزارش تصویری وفایل های ضمیمه)
 • شعارهای ورزشی هرهفته
 • لیست ارزشیابی نیمسال اول ودوم تحصیلی

تابلوتربیت بدنی

تابلویی برای نصب مطالب خودداشته باشیداین تابلومی تواند2قسم باشدیک قسمت برای نصب مطالب برای دانش آموزان یک قسمت برای نصب مطالب برای اولیاء وهمکاران.

کمدورزش

کمدورزش خودراهمیشه مرتب نگه داریددرهرکلاسی مسئولی برای کمدانتخاب کنیدتاوسایل موردنیازراازکمدخارج کرده وپس ازپایان کلاس به داخل کمدانتقال دهد.لیستی ازوسایل موجوددرکمدتهیه کرده وبرروی درب کمدنصب کنید.

توجه به ظاهرتان

مارابعنوان معلم ورزش می شناسندپس باید نحوه لباس پوشیدنمان نشان دهنده این امرباشد،نمی توان دانش آموزان راتشویق به پوشیدن لباس ورزشی کرددرحالی که خودمان باشلوارغیرورزشی یاکفش رسمی درحیاط مدرسه قدم می گذاریم،همیشه بایدبه آراستگی ومرتب بودن لباس هایمان اهمیت دهیم پوشیدن لباس ورزشی کثیف ،نامرتب وچروک بی اهمیتی مارابه حرفه یمان نشان میدهدوزمینه رابرای سوء استفاده دیگران فراهم می آورد. اگر دوست داریدکلاسی منظم بادانش آموزانی مرتب ومودب وقانونمندداشته باشیدبایدخودتان قاتونمند،مودب ،آراسته ومرتب باشید.

نگرش مثبت داشته باشید

بیش از85درصدموفقیت کاریتان صرفنظرازاستعدادومهارت،به نگرش وشخصیت شمابستگی دارد.موفقیت،میزان  درآمدوسرعت پیشرفت تان وابسته به این است که مردم چقدرشمارادوست دارندوبرای کمک به شماتمایل دارند.هوش احساسی درموفقیت کاری بسیارتاثیرگذارترازضریب هوشی شماست.برای تحقق این امرخوب است که درمحل کاردربرخوردباهمکاران،اولیاوحتی دانش آموزان برخوردگرم،مثبت،شادوتاثیرگذارداشته باشیم تادیگران ازمصاحبت کوتاه بامالذت ببرندوسرشارازانرژی شوند.

سخت کارکنید

سخت کارکردن به معنی این نیست که شماهمه وقت  روزانه خودراصرف  کارکرده واززندگی شخصی خودغافل شوید.افرادموفق زمانیکه درمحل کارخودحاضرمی شوندتمام ساعات کاری خودراصرف کارمفیدمی کنند.یک فردمعمولی باکمترازپنجاه درصدظرفیت خودکارمی کند.پنجاه درصدباقی مانده ،با صحبت های بی ارزش،تماس های تلفنی شخصی،کارهای شخصی،دیرآمدن،زودرفتن وبیشترکردن زمان چای واستراحت تلف می  شود.فقط پنج درصدازمردم جهان تمام وقت کاری خودراکارمفیدمی کنند.سخت کارکردن به معنی این است که شمابه موقع درمحل کارخودحاضرشوید،پس ازاتمام زنگ تفریح به موقع به کلاس بازگردیدازصحبت ووقت تلف کردن درراهروهای مدرسه اجتناب کنید،کارروزمره خودرابه موقع شروع کنیدوبه موقع به پایان برسانیدساعاتی راکه درمدرسه هستیدواقعاصرف کارهای مدرسه ورسیدگی به امورورزشی مدرسه ودانش آموزان بکنیدوحداقل روزی نیم ساعت درمنزل راصرف رسیدگی به برنامه مدرسه ومطالعه درزمینه کاریتان کنید.

خودتان رارتقادهید

ابتدالازم است بدانیدبعنوان معلم ورزش چه وظایفی به دوش شماگذاشته شده است،درقدم اول وظایفه محوله رابه نحواحسنت انجام دهید.اگر درخودتان توانمندی های بیشتری می بینیدازمدیرمدرسه ،سرگروه آموزشی،کارشناس منطقه ویاحتی ازکارشناسی سازمان تقاضای مسئولیت بیشتری بکنید. وظیفه محوله رابه نحواحسنت ودراصرع وقت انجام دهید.همیشه برای کارخودبرنامه وطرح قبلی داشته باشیدبدانیدکه روزکاری راچطورمیخواهیدشروع کنیدچه کارهایی رابایدانجام دهیدوچطوربه پایان برسانیدبرای تمام ساعات وکلاسهایتان برنامه داشته باشید.مطالعه وبالابردن آگاهی، استفاده ازفکروایده های دیگران وتجارب آنهاشمارادربهبودوارتقاء شغلی کمک می کند.

ازمشارکت دانش آموزان استفاده کنید

کارهای روزمره رابه دانش آموزان محول کنید،سرگروه های ورزشی می تواندشما رادربرگزاری جشن ها،مرتب کردن کمد ورزش،تهیه ونصب مطالب برروی تابلوی ورزش ،رسم زمینی که درهرروزبرای بازی های مختلف نیازداریدوبسیاری ازکارهای دیگرکمک کنند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۵/۱۲

نظرات  (۱)

مطالب عالی بود
پاسخ:
سلام
سپاسگزارم، نظر لطف شماست.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی